Štipendijny program


Štipendijný program je určený pre študentov denného štúdia Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedry spojov študujúcich v:

akreditovaných bakalárskych študijných programoch: distribučné technológie a služby, elektronický obchod a manažment od 3. ročníka,

akreditovaných inžinierskych študijných programoch: poštové inžinierstvo, elektronický obchod a manažment od 1. ročníka.

Základné podmienky


1. Záujemca musí byť študentom denného štúdia na Katedre spojov.

2. Pre vstup do štipendijného programu je potrebné vyplniť žiadosť o zaradenie do štipendijného programu pre študentov vysokých škôl a zaslať scan na stipendium@slposta.sk alebo poštou na adresu:
Slovenská pošta, a.s.
Úsek ľudských zdrojov
Odbor vzdelávania a rozvoja
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

3. Na základe prijatej žiadosti bude záujemca pozvaný na osobný pohovor.

4. Po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru bude záujemca objednaný na lekársku preventívnu prehliadku v určenom zariadení SP, a.s.

5. Po overení zdravotnej spôsobilosti uzatvorí SP, a. s., so študentom štipendijnú zmluvu.

Predmetom zmluvy je poskytnutie štipendia študentovi a záväzok študenta, po úspešnom vykonaní štátnej skúšky, uzatvoriť pracovnú zmluvu na tri roky.

SP, a. s., poskytne študentovi v štipendijnom programe počas štúdia štipendium na základe splnenia kritéria dosiahnutých študijných výsledkov:

do priemeru 1,5 (vrátane) z povinných predmetov / 750 EUR / semester,
do priemeru 2,5 (vrátane) z povinných predmetov / 600 EUR / semester.

Medzi ostatné výhody štipendijného programu je možné zaradiť: získanie zadania tém záverečnej bakalárskej/diplomovej práce súvisiacej s problematikou SP, a. s., absolvovanie odbornej praxe na pracoviskách SP, a. s., zapojenie sa do projektov SP, a. s., garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v SP, a. s., poskytnutie štipendia na základe splnenia kritéria dosiahnutých študijných výsledkov.

Máš ďalšie otázky?

Kto sú naši úspešní absolventi?

© 2020 Katedra spojov.