FAQ

Najčastiešie otázky a odpovede

Prihlášku na štúdium (v druhom kole) je možné podať do 30. 4. 2023.

Tlačivo pre prihlášku si môžeš stiahnuť tu:

Elektronický obchod a manažment,
Distribučné technológie a služby.

Prihlášku môžeš podať ONLINE (postačuje elektronická forma prihlášky).

Z dôvodu mimoriadnej situácie v SR a z dôvodu uzatvorených stredných škôl budú akceptované prihlášky na prvý stupeň štúdia aj bez ich potvrdenia strednou školou.
Poplatok za prijímacie konanie (za každú prihlášku) je 20 € (občania EÚ) respektíve 50 € (občania žijúci mimo EÚ).

Poplatok je potrebné uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 10131 – bakalárske štúdium

Platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet. Doklad o zaplatení je potrebné poslať na adresu fakulty spolu sprihláškou.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, je potrebné použiť BIC:SPSRSKBAXXX, IBAN:SK81 81800000 00700026 9888.

Ak chceš študovať ELEKTRONICKÝ OBCHOD A MANAŽMENT: a si absolvent SOŠ, spojenej školy alebo akadémie, tak ti stačí mať priemer za predposledný ročník do 1,60 ak si absolvent gymnázia, tak stačí ak budeš mať priemer za predposledný ročník do 2,00. 

Ak chceš študovať DISTRIBUČNÉ TECHNOLÓGIE A SLUŽBY: a si absolvent SOŠ, spojenej školy alebo akadémie, tak ti stačí mať priemer za predposledný ročník do 2,00ak si absolvent gymnázia, tak stačí ak budeš mať priemer za predposledný ročník do 2,50.

Ak si nesplnil podmienky na prijatie bez prijímacej skúšky, vôbec to nevadí. Stačí absolvovať prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška je realizovaná formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva. Otázky testu sú zo všeobecných vedomostí, matematiky a vybraného cudzieho jazyka (anglického, španielskeho, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka). Študijné materiály k prijímacej skúške si môžeš kúpiť v predajni univerzitnej knižnice (http://www.edis.uniza.sk/).
Študenti Katedry spojov sú ubytovaní na internátoch Hliny V. Internáty sú od campusu Žilinskej univerzity vzdialené 20 minút pešo. Študenti prvého ročníka majú garantované ubytovanie. Cena ubytovania sa pohybuje od 54 € do 61 € za osobu na mesiac. Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 3,20 €.
Online na oficiálnej webovej stránke Katedry spojov https://bit.ly/3so7fDC, na Facebooku https://bit.ly/3usoeqg alebo na Instagrame https://bit.ly/3smq1Lp 

Nenašli ste to, čo hľadáťe?

Napíšte nám

© 2020 Katedra spojov.