Žilinská univerzita v Žiline

Základné informácie

Začiatky Katedry spojov siahajú do roku 1961, kedy bola oficiálne zriadená Katedra prevádzky a ekonomiky spojov, ktorá pôsobila ako oddelenie pri Katedre prevádzky a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy. V súčasnosti Katedra spojov poskytuje vzdelávanie v dennej i externej forme štúdia v troch stupňoch bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom.

Na katedre pôsobia profesori a docenti, ktorí garantujú akreditované študijné odbory bakalárskeho, inžinierskeho, ako aj doktorandského štúdia a zabezpečujú výučbu v cudzích jazykoch pre zahraničných študentov v rámci projektov ERASMUS a CEEPUS. Prepojenie s praxou je zabezpečované spoluprácou so zástupcami vrcholového manažmentu relevantných inštitúcií, formou výberových prednášok, členstvom v skúšobných komisiách, vedením a recenziami bakalárskych i diplomových prác.

Vedecko-výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce katedry a podmieňuje kvalitu realizovanej vzdelávacej činnosti. Je zameraná na výskum technológií v pošte a elektronických komunikáciách, vrátane diagnostikovania procesov a hodnotenia kvality služieb, výskum prejavov zákonov a zákonitostí v pošte, elektronických komunikáciách osobitne s dôrazom na modelovanie vývojových tendencií, reguláciu a dereguláciu, skúmanie subjektov pôsobiacich na sieťových trhoch a výskum úloh infraštruktúry v procese rozvoja regiónov a územia.

Máš ďalšie otázky?

Kto sú naši úspešní absolventi?

© 2020 Katedra spojov.